Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Názov spoločnosti

PHIS group s.r.o
Zelená stráň 11
Košice 04012

IČO: 46147632
DIČ: 2023251032
Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.27608/V

Prevádzka Eshopu : Bratislavská 46, Záhorská Bystrica 8410

Prevádzka skladu:

Bratislavská 49, Bratislava, 84106

Adresa pre vrátenie tovaru

 • Tomáš Brek, Bratislavská 46, Bratislava- Záhorská Bystrica  84106
 • Telefónne číslo: +421 908 434 437

V prípade vrátenia nás kontaktujte na antiage.facefit@gmail.com

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) Phis group s.r.o platia pre internetový obchod www.antiage.sk. Účelom týchto VOP je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu Phis group s.r.o Zelená stráň 11, Košice 04012

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy so spotrebiteľom, neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami Phis group s.r.o  sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Kúpna  zmluva – je zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

Predávajúci alebo prevádzkovateľ– osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľ alebo kupujúci – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Registrácia

“Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v eshope www.antiage.sk a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Phis group sro, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.”

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne 1x mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Zadaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.)

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých, formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu, príp. ďalšie poplatky si kupujúci môže overiť na stránke. Pred odoslaním objednávky bude celková cena dodávky vypočítaná a zákazník odsúhlasí konečnú cenu tovaru vrátane dopravy a všetkých prípadných poplatkov

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Dodacie podmienky

Dodacia lehota:
Akonáhle dostaneme vašu objednávku, náš pracovník ihneď zistí, či je vami objednaný tovar na sklade. Ak je tovar na sklade, doručíme vám ho prostredníctvom  kuriéra GLS.   Objednávky prijaté počas víkendov a sviatkov sú potvrdzované vždy nasledujúci pracovný deň. Doba dodania sa v tomto prípade o nepracovné dni predlžuje. Garantujeme odoslanie tovaru do 5 pracovných dní.

Spôsob dopravy:

Spôsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovom formulári, t.j. pred odoslaním objednávky.
Možnosti dopravy: obchodný balík – doba expedície do 5 pracovných dní od objednania

 • Cenník dopravy: obchodný balík 4,5 €, balné si neúčtujeme. Platba na dobierku, platobnou kartou cez zabezpečenú platobnú bránu GOPAY, alebo Tatrapay

Možnosti platby za tovar:

 • V našom obchode máte tieto možnosti platby za vami vybraný tovar:

vopred prevodom na náš účet: IBAN: SK8111000000002922855717 BIC: TATRSKBX

Tatrapay

Cardpay

Gopay

v hotovosti pri doručení na dobierku

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Daňový doklad Vám bude doručený mailom, v prípade nákupu elektronických kníh a programov vám bude daňový doklad zaslaný na vašu mailovú adresu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru) Podľa § 12 zákona 108/2000 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.
Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez znakov používania alebo opotrebovania, NEOTVORENÝ, v pôvodnom obale poslať naspäť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania).
Po doručení vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 14-tich dní zákazníkovi vráti naspäť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to priamo vo svojom konte alebo e-mailom na adrese antiage.facefit@gmail.com

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na bankový účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil alebo na adresu v lehote 14 dní.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Aj keď s vráteným tovarom sme sa doposiaľ nestretli, je našou povinnosťou vás informovať, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je aj v našom záujme, aby prípadné vrátenie tovaru sa vyriešilo, čo najskôr, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie vašej žiadosti čakali dlhšie ako je nevyhnutné.

Obmedzenie zodpovednosti za vady vyplývajúce z povahy tovaru a nevhodného spôsobu použitia

Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté nevhodným výberom tovaru, spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením, vyplývajúce z nedodržania pokynov/návodu na použitie výrobku, použitím tovaru v rozpore s deklarovaným účelom, nedodržanie spôsobu ošetrovania či nenahlásením vady bez zbytočného odkladu. V takých prípadoch môže byť obmedzenie zodpovednosti vo svojom dôsledku kvalifikované ako spôsobenie vady kupujúcim.

Za nežiadúci alebo nedostatočný účinok výrobkov zodpovedajú výrobcovia a nie je dôvodom pre reklamáciu. V prípade vyskytnutia sa nežiaducich účinkov alebo akýchkoľvek iných ťažkostí nás prosím kontaktujte písomne na našu adresu alebo na e-mail. Vaše informácie budú postúpené výrobcovi. V prípade kozmetických výrobkov, prístrojov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Do vrátenej čiastky sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Berte, prosím na vedomie, že použité kozmetické prípravky bez zjavnej vady nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť.

Reklamačný poriadok

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez znakov používania alebo opotrebovania, neotvorený, v pôvodnom obale poslať naspäť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po doručení vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 14- tich dní zákazníkovi vráti naspäť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný  v bode nižšie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty na mailovú adresu  antiage.facefit@gmail.com

Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar, na ktorý sa odstúpenie od zmluvy vzťahuje, doručiť predávajúcemu Slovenskou  poštou alebo doručovateľskou spoločnosťou /nie ako dobierku/ na adresu   

Tomáš Brek

Bratislavská 46

Bratislava-Záhorská Bystrica

84106

+421 908 434 437

alebo odovzdať osobne predávajúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, to neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Predávajúci je povinný prevziať doručený alebo osobne odovzdaný tovar od kupujúceho. K zásielke je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý predávajúci poslal s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  vráteného tovaru vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to na bankový účet, z ktorého kupujúci kúpnu cenu uhradil; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. 

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh, tlačovín alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom,

predaj kníh a tlačovín nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,

poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy tiež nie je možné v prípadoch: 

CD/DVD so zvukovým alebo obrazovým záznamom, resp. multimediálne CD/DVD, ktoré boli rozbalené, resp. počítačový program ak prebehla jeho inštalácia 

tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

knihy a iných tlačovín

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci: Phis group s.r.o, Zelená stráň 11, Košice 04012

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dátum:

Formulár prosím odošlite na antiage.facefit@gmail.com

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

Kozmetiku z hygienických dôvodov nie je možné vymieňať!

Výmena tovaru

Kupujúci má právo na výmenu zakúpeného tovaru do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.

Pri výmene tovaru podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
 • kupujúci odošle predávajúcemu oznamovací e-mail  antiage.facefit@gmail.com (phis.group@gmail.com) o výmene tovaru, pričom tento e-mail musí byť predávajúcemu doručený do skončenia doby na výmenu tovaru.
 • vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoškodený, bez známok používania, kompletný, (vrátane príslušenstva, darčekov, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou).
 • kupujúci je povinný pribaliť k tovaru faktúru a vyplnený výmenný formulár, ktorý bol pribalený k objednávke, kde uvedie okrem iných požadovaných údajov IBAN, na ktorý bude vrátený prípadný finančný rozdiel medzi vráteným a vymenením produktom.
 • kupujúci odošle tovar vo forme doporučenej zásielky, pričom hradí prepravné náklady. Kupujúci odošle tovar späť na korešpondenčnú adresu predávajúceho, uvedenú vo výmennom formulári.
 • tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre výmenu tovaru, predávajúci po obdržaní vráteného tovaru zašle kupujúcemu na náklady kupujúcemu vymenený tovar v lehote do 5 pracovných dní.

Kupujúcemu tak vzniká povinnosť preplatiť prepravné náklady spojené s odoslaním vymeneného tovaru.

Vymenený tovar bude kupujúcemu odoslaný kuriérskou službou vo výške poštovného 4,50eur.

V prípade finančného rozdielu medzi vráteným a vymeneným tovarom vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru vzniknutý rozdiel na IBAN, ktorý kupujúci uviedol vo výmennom formulári.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať výmenu tovaru a vrátený tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP musia byť produkty prevádzkovateľovi vrátané nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované. Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od vrátenia produktov prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vrátené produkty skontroluje, najmä za účelom zistenia, či vrátené produkty neboli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) alebo opotrebované. Ak pri kontrole podľa predchádzajúcej vety prevádzkovateľ zistí, že vrátené produkty mu boli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebované, vznikne mu voči objednávateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s vrátením poškodených, neúplných, spotrebovaných (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebovaných produktov. Nárok na náhradu škody podľa predchádzajúcej vety je prevádzkovateľ oprávnený jednostranne započítať voči nároku objednávateľa na vrátenie kúpnej ceny.

Uznanie reklamácie

V prípade uznania reklamácie, Vám budú účelne vynaložené náklady na dopravu spojené s reklamáciou výrobku vrátené na bankový účet.

V žiadnom prípade však nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku.

O priebehu celej reklamácie budete informovaný telefonicky alebo e-mailom. Nevybavenie reklamácie v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote znamená, že naša spoločnosť porušila podstatným spôsobom zmluvu. To Vám dáva právo rozhodnúť sa medzi odstránením vady dodaním novej veci alebo chýbajúcej veci, odstránením vady opravou, primeranou zľavou z ceny alebo odstúpením od zmluvy.

Ak neuvediete alebo odmietnete uviesť svoje kontaktné údaje (telefónny kontakt alebo e-mail), potom ste uzrozumený s tým, že sa o vybavenie reklamácie v zákonom stanovenej lehote, budete zaujímať sám a ak tak neurobíte, musíte znášať dôsledky, ktoré pre Vás z Vašej nečinnosti v tomto smere plynú.

Ďalšie Vaše práva ako spotrebiteľa, ktoré sa ku kúpe tovaru veci viažu, nie sú dotknuté.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu phis.group@gmail.com
Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.